POLITYKA

PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FENIX FINANSE

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług wypożyczania samochodów poprzez Serwis.
 2. Serwisem jest strona internetowa znajdująca się pod adresem: fenixfinanse.pl wraz z podstronami, w tym także wszelkie aplikacje znajdujące się na tej stronie.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu w jakimkolwiek zakresie.

II. Przetwarzanie danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje z poszanowaniem wymaganych polskim prawem przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (zwaną dalej „Ustawą”) w celach realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. W wykonaniu powyższych przepisów niniejszym przekazujemy poniższe informacje:
 2. Administratorem danych osobowych jest Fenix Ubezpieczenia I Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dygata 3 lok U7, 01-748 Warszawa, KRS 0000789069, NIP 5252791558 (dalej jako „Fenix Finanse” lub „Administrator”) jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Jako administrator będziemy przetwarzać dane Użytkownika w celu zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa w udzielaniu leasingów na podstawie zgody Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
 4. Zakres przetwarzanych danych. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  • imię i nazwisko,
  • adres zameldowania i zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy),
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
  • numer prawa jazdy oraz kategorie, które obejmuje,
  • nr PESEL,
  • stan cywilny.
 • Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkownika istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Okres przechowywania danych. Dane osobowe Użytkownika wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, ustalane zgodnie z przepisami prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego.
 • Odbiorcy danych. Do danych Użytkownika mogą mieć dostęp nasi pracownicy oraz podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, a także nasi zleceniodawcy – firmy leasingowe.
 • Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
  • Uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie danych następuje poprzez zawarty w Serwisie formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Fenix Ubezpieczenia I Finanse Sp. z o.o. ul. Dygata 3 lok U7, 01-748 Warszawa.
 1.  
 1. Administrator nie dokonuje obrotu danymi i nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, niż wskazane powyżej, bez zgody Użytkownika.
 2. Przetwarzane dane osobowe mogą jednak zostać udostępnione bez zgody Użytkownika uprawnionym organom publicznym na ich żądanie znajdujące oparcie w obowiązujących przepisach lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów.
 3. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe przesyłane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.

III. Pliki cookies 

 1. W sposób automatyczny Serwis zbiera informacje tylko poprzez informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies to przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki tekstowe, przeznaczone do zapewnienia optymalnego korzystania ze strony internetowej oraz umożliwiające szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.
 3. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy Serwisu mogą być niedostępne. Brak zmiany przez Użytkownika ustawień przeglądarki celem wyłączenia funkcji cookies jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

III. Postanowienia końcowe 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w Serwisie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego